درباره ما

تعهدات مراکز طرف قرارداد به مشترکین رهایش یار

۱ – رعايت كليه شئونات اسلامي و اخلاقي در برخورد با مشتريان

2 – قرار دادن برچسب و لوگوي مشخص رهایش یار در محل مناسبي كه در معرض ديد كليه مراجعين باشد.

3 – مرکز طرف قرارداد متعهد مي گردد نحوه برخورد، كيفيت ارائه خدمات و محصولات مورد استفاده دارندگان كارت رهايش يار كاملا مشـابه سـاير مـراجعين باشـد بطوريكـه

دارندگان كارت هيچ تفاوتي در برخورد، كيفيت و ارائه خدمات و محصولات مورد استفاده با ساير مراجعين این مرکز احساس نكنند. در صورت بروز هر گونه نارضايتي از سـوي

مراجعه كنندگان موضوع توسط واحد رسيدگي به شكايات رسيدگي خواهد شد.

4 – مرکز طرف قرارداد مي بايست در صورت تغيير محل فعاليت موضوع را حداقل يك ماه قبل كتبا به اطلاع شرکت برساند و در صورت توافـق طـرف اول همكـاري در محـل جديـد

كمافيالسابق ادامه پيدا مي كند.

5 – كليه اطلاعات لازم جهت ارائه در سايت و يا جهت تبليغات توسط مرکز طرف قرارداد مي بايست توسط خود مرکز در اختيار رهایش یار قرار گيرد.

6 – مرکز طرف قرارداد موظف است مدت اعتبار، هولگرام و كد سامانه كارت را چك نمايند و همچنين دارنده كارت بايد همزمان با كارت اصلی رهایش یارشناسنامه کارت رهایش یار را هم به مرکز نشان دهد.

7 – تنها شخص دارنده كارت رهايش يار مجاز به استفاده از خدمات مراکز طرف قرارداد با تخفيف ذكر شده در دفترچه مي باشد. شخص دارنده كارت به همراه بن كارت 5 نفـره (يـا همـان

شناسنامه كارت) مي تواند براي اعضا خانواده خود از كارت رهايش يار استفاده كند.