آموزشگاه علمی اعتصامی

آموزشگاه علمی اعتصامی

2079

توضیحات

آموزشگاه علمی اعتصامی ۱۵% تا ۲۰% تخفیف برای تمامی دارندگان رهایش کارت از سراسر ایران
آدرس: بوکان، بلوار کردستان، پایینتر از آزمایشگاه شفا
شماره تماس: 09148824255 & 04446265189