هتل شيخ بهايي

توضیحات

هتل شيخ بهايي اصفهان ٣٠٪؜تخفیف برای دارندگان رهایش کارت در سرار كشور
شماره تلفن هتل شیخ بهایی اصفهان: ٠٣١٣٢٢٠٧٧١٤
آدرس:
اصفهان، چهارباغ عباسی، ابتدای خیابان شیخ بهایی